Բազմանդամների գումարումը և հանումը

Գումարենք 5x2 + 7x – 9 և -3x2 - 6x + 8 բազմանդամները:
Դրա համար կազմենք նրանց գումարը, հետո բացենք փակագծերը և ստացված բազմանդամի կատարենք նման անդամների միացում.
(5x2 + 7x – 9) + (-3x2 - 6x + 8) =
= 5x2 + 7x – 9 – 3x2 - 6x + 8 = 2x2 + x – 1:
5x2 + 7x – 9 և -3x2 - 6x + 8 բազմանդամների գումարը մենք ներկայացրինք 2x2 + x – 1 բազմանդամի տեսքով: Ընդհանրապես, ցանկացած բազմանդամների գումար կարելի է ներկայացնել բազմանդամի տեսքով:
x3 + 5x2 - x + 8 բազմանդամից հանենք x3 - 7x – 1 բազմանդամը:
Դրա համար կազմենք դրանց տարբերությունը, բացենք փակագծերը և ստացված բազմանդամի մեջ կատարենք նման անդամների միացում.
(x3 + 5x2 - x + 8) – (x3 - 7x - 1) =
= x3 + 5x2 - x + 8 - x3 + 7x + 1 = 5x2 + 6x + 9:
x3 + 5x2 - x + 8 և x3 - 7x – 1 բազմանդամների տարբերությունը մենք ներկայացրինք բազմանդամի տեսքով: Ընդհանրապես, ցանկացած բազմանդամների տարբերություն կարելի է ներկայացնել մազմանդամի տեսքով:
Այսպիսով՝ բազմանդամները գումարելիս կամ հանելիս նորից ստացվում է բազմանդամ:
Երբեմն հարկ է լինում լուծել հակադարձ խնդիրը՝ բազմանդամը ներկայացնել բազմանդամների գումարի կամ տարբերության տեսքով: Այդ դեպքում օգտվում են հետևյալ կանոնից.
եթե փակագծից առաջ դրվում է + նշանը, ապա այն անդամները, որոնք վերցվում են փակագծերի մեջ, գրվում են իրենց նախկին նշաններով,
եթե փակագծերից առաջ դրվում է – նշանը, ապա այն անդամները, որոնք վերցվում են փակագծերի մեջ, գրվում են հակառակ նշաններով:

Օրինակ՝
3x – 2y + b = 3x + (-2y + b), 3x – 2y + b = 3x – (2y – b):
Ինֆորմացիա
Համար 143001 Կարգավիճակ -
Տիպ տեսական Բարդություն 1 / 10
Տեսակ - Փորձել են լուծել 34
Հուշում - Լուծել են 34
Քննարկումներ 0 Արդյունավետություն 100.00%
 
 
 
 
 
 
 
rating@Mail.ru