Հաջորդ մրցույթը տեղի կունենա ապրիլի 11-ին: 
Ֆունկցիայի արժեքի հաշվառումը բանաձևով
Ինֆորմացիա

Ֆունկցիայի տրման առավել տարածված եղանակը բանաձևն է: Բանաձևը հնարավորություն է տալիս արգումենտի ցանկացած արժեքի համար հաշվելով գտնել ֆունկցիայի համապատասխան արժեքները:
Օրինակ 1: Դիցուք ֆունկցիան տրված է հետևյալ բանաձևով՝
y =
3x - 1
2
, որտեղ -3 ≤ x ≤ 3:
Գտնենք y-ի այն արժեքները, որոնք համապատասխանում են x-ի ամբողջ արժեքներին.
Եթե x = -3, ապա y =
3 * (-3) - 1
2
= -5:
Եթե x = -2, ապա y =
3 * (-2) - 1
2
= -3.5 և այլն:
Հաշվման արդյունքները հարմար է գրել աղյուսակի ձևով՝ վերևի տողում տեղադրելով արգումենտի արժեքները, իսկ ներքևի տողում՝ ֆունկցիայի համապատասխան արժեքները.
Մենք x-ի արժեքը ամեն անգամ նախորդից 1-ով ավել էինք վերցնում: Ասում ենք, որ կազմեցինք ֆունկցիայի արժեքների 1 քայլընթացով աղյուսակ:
Դիտարկված օրինակում նշված էր ֆունկցիայի որոշման տիրույթը: Եթե ֆունկցիան տրված է բանաձևով և որոշման տիրույթը չի նշվել, ապա համարվում է, որ որոշման տիրույթը բաղկացած է անկախ փոփոխականի այն բոլոր արժեքներից, որոնց դեպքում այդ բանաձևն իմաստ ունի: Օրինակ՝ y = x * (x+5) բանաձևով տրված ֆունկցիայի որոշման տիրույթը բաղկացած է բոլոր թվերից, իսկ
y =
1
x - 2
բանաձևով տրված ֆունկցիայի որոշման տիրույթը
բոլոր թվերն են՝ բացի 2-ից:
Ֆունկցիայի տրման բանաձևով նաև լուծում են արգումենտի այն արժեքները գտնելու խնդիրը, որոնց համապատասխանում է ֆունկցիայի տվյալ արժեքը:
Օրինակ 2: Ֆունկցիան տրված է y = 12x - 3.6 բանաձևով: Գտնենք, թե x-ի ո՞ր արժեքի դեպքում է ֆունկցիայի արժեքը հավասար 2.4-ի:
y = 12x - 3.6 բանափևի մեջ y-ի փոխարեն տեղադրենք 2.4 թիվը: Կստանանք x փոփոխականով հավասարում.
2.4 = 12x - 3.6:
Լուծելով, գտնում ենք, որ
x = 0.5:
Նշանակում է, y = 2.4, երբ x = 0.5:
Նշենք, որ մենք կարողացանք լուծել այս խնդիրը, քանի որ այն հանգեցրինք մի այնպիսի հավասարման, որի լուծման եղանակը մեզ հայտնի էր:


Համար 128001
Տիպ տեսական
Տեսակ -
Բարդություն 1 / 10
Կարգավիճակ -
Հուշում -
Փորձել են լուծել 109
Լուծել են 109
Արդյունավետություն 100.00%
Քննարկումներ 0

 
 
 
 
 
 
 
rating@Mail.ru